Početak > Zadar Nekretnine > Legalizacije Nekretnine Servis Email AdriaMare Pretraživanje   HR  EN  DE  IT  FR  HU
Detaljno pretraživanje | Info | Usluge & Cijene | Nekretnine u Hrvatskoj | Kako kupiti | Imovinski i pravni poslovi | Smještaj | Legalizacije Nekretnine Servis | Nekretnine na Ovrhe | Ilegalni agenti i agencije | Energetski Certifikat | Partneri
Zadar Poluotok | Zadar centar | Zadar zapad | Zadar istok | Sjeverna obala | Južna obala | Zadarski otoci
Zaleđe | Velebitska obala | Lika | Zagreb | Dubrovnik | Srednja Dalmacija | Istra
Usljuga za Legalizaciju

U skladu sa novom važećim zakonom o legal­izaciji bespravnih objekata (10. kolovoza 2011) naš ured je u mogućnosti provesti kom­ple­tan pos­tu­pak legal­izacije u gradu Zadru i okolici, od same izrade tehničke doku­mentacije do kon­ačnog ishođenja Rješenja o izve­de­nom stanju što je uvjet za oza­kon­jenje objekta i automatsko dobi­janje uporabne dozv­ole.

Početni korak u legal­izaciji je defini­rati može li se objekt legal­izirati u skladu sa pos­to­jećim zakonom, te ako su uvjeti ispun­jeni kreće se sa izradom tehničke doku­mentacije (arhitek­tonske snimke, geo­det­ski elab­o­rat, dokaz o mehaničkoj otpornosti).

Kada je legal­izacija moguća potrebno je ovisno o para­metrima objekta platiti a) Komu­nalni dopri­nos b) Vodni dopri­nos c) Naknadu za legal­izaciju (zadrža­vanje neza­konito izgrađene zgrade u pros­toru).

Grad Zadar prema posljed­njoj odluci iz listopada 2011. ima tri zone komu­nalnog dopri­nosa sa cijenom 135 kn/m³ za prvu zonu, 128,25 kn/m³ za drugu i 81 kn/m³ za treću zonu, te se nalazi u  A zoni vodnog dopri­nosa sa cijenom od 22,5 kn/m³ za stam­bene objekte do 400m².

Odlukom grad­skog vijeća grada Zadra  u skladu sa zakonom iz 2011. dozvol­jena je legal­izacija tri etaže van pros­tornog plana od kojih je jedna potkrovlje, te se može legal­izirati još jedna ili izn­imno uz sug­las­nost Vijeća čak dvije podzemne etaže.


Naknade za  položa­jne zone (NP) defini­rane su na sljedeći način: 1. zona=20kn, 2. zona=10kn i 3. zona=3kn.

Zaht­jev za ida­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju  (Obrazac zaht­jeva za legal­izaciju) za grad Zadar, zajedno sa tehničkom doku­mentaci­jom pod­nosi se na adresu:

GRAD ZADAR
Upravni odjel za provedbu doku­me­nata pros­tornog ure­đenja i građenja 

Nar­o­dni trg 1, 23 000 Zadar

Ispostave Zadarske Županije: Benko­vac (Trg hrvatske mladeži 5b), Biograd na moru (Kralja Tvrtka 1), Gračac (Trg Sv. Jurja 1), Obrovac (Stjepana Radića 17), Pag (Kolu­draška 13).

Važno je napomenuti da se zaht­jevi predaju do 1.7.2018, a legal­nost objekta omogućava urednu kopopro­daju, nasljeđi­vanje, reg­is­traciju za obrt ili kat­e­go­rizaciju za tur­is­tičku dje­lat­nost.

Mi vam sto­jimo na raspo­la­ganju za dodatne infor­ma­cije vezane za vaš konkre­tan slučaj i pos­tu­pak te cijenu legalizacije.


Sve o legalizaciji bespravne gradnje


Donosimo Vam sve ključne informacije koje morate znati prilikom legalizacije:

Što se može, a što se ne može legalizirati, potrebna dokumentacija, postupak, rješenja, koliko to sve košta, koji su pravni učinci bespravne gradnje, te koji su parametri za određivanje naknade.

Što se neće moći legalizirati? 

- nelegalno izgrađeno u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 metara, osim nezakonitih zgrada u kojima se živi te zgrada poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, ako su se iste koristile prije 30. studenoga 2009. godine,

- građevine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku osim tradicijskih naseobina te proglašeno ili privremeno zaštićeno područje u kategoriji strogi rezervat, posebni rezervat i park-šuma

- građevine izgrađene na planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih i vodnih građevina

- građevine na izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za druge namjene od javnog i općeg interesa, te turističko-ugostiteljske i proizvodne namjene

- izgrađeno na poljoprivrednom zemljištu kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga

- izgrađeno u gospodarskoj i zaštitnoj šumi te šuma s posebnom namjenom

- građevine na prostor istraženog arheološkog nalazišta ili zone, povijesna graditeljska cjelina upisana u Listu svjetske baštine i registrirano ili evidentirano pojedinačno kulturno dobro

- područje posebne zaštite voda, unutar zone sanitarne zaštite vode za piće

- eksploatacijsko polje mineralne sirovine

- zgrade izgrađene na površini javne namjene, na pomorskom dobru ili vodnom dobru

- zgrade od materijala koji ne osigurava trajnost i sigurnost korištenja (npr. baraka)

- sklopovi koji nisu nastali građenjem (kamp-kućica, kontejner... trajno povezani s tlom)

Što se može legalizirati? 

- zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, te dograđeni ili nadograđeni dio postojeće zgrade izveden bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH završenog dana 30. studenoga 2009. godine

- nezakonita zgrada koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađena u skladu s važećim prostornim planom

- nezakonita zgrada koja u pogledu namjene, veličine ili smještaja na čestici nije izgrađena u skladu s važećim prostornim planom

Što treba priložiti zahtjevu za legalizaciju?

- geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda,

- tri primjerka arhitektonskog snimka - tlocrti, presjeci i pročelja - izvedenog stanja nezakonite zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50, koji je izradio ovlašteni arhitekt,

- najmanje četiri fotografije u boji ili crno-bijele, minimalne veličine 150x100 mm, koje prikazuju tu zgradu obvezno s ulične i svih susjednih strana,

- mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnost,

- potvrdu o prebivalištu

- izvod iz zemljišne knjige

- dokazi o vremenu građenja

Postupak:

- postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.

- zahtjev se predaje najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i nako tog roka više se ne može podnijeti

- zahtjevi predani nakon propisanog roka odbacuju se rješenjem

- nezakonita zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju

- rješenje donosi upravno tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenje

- Sastavni dio rješenja o izvedenom stanju je arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonite zgrade i geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, a što na snimku odnosno elaboratu mora biti navedeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom nadležnog upravnog tijela.

- o žalbi protiv izdanog rješenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za donošenje tog rješenja odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

- rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti dok nisu plaćeni komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima, odnosno dok nije plaćen prvi obrok doprinosa u slučaju obročne otplate

Rješenje o izvedenom stanju obvezno sadrži:

- utvrđenje da se zgrada ozakonjuje

- oznaku jedne ili više katastarskih čestica na kojima je zgrada izgrađena

- kratak opis zgrade (način izgradnje, namjena za koju se zgrada koristi i broj etaža)

- oznaku geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama i arhitektonskog snimka izvedenog stanja nezakonite zgrade, koji su sastavni dijelovi rješenja

Plaćanje naknade:

- jednokratno u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade

- obročno, ako to zatraži podnositelj zahtjeva

- iznos prvog obroka ne može biti niži od 30 posto utvrđene naknade, a isplaćuje se u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade

- ostatak se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima

- iznos drugoga i ostalih obroka uvećava se za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke važećoj na dan donošenja rješenja o obračunu

- rok obročne otplate ne može biti duži od dvije godine

- ako podnositelj zahtjeva ne plati obrok naknade, naplata se izvršava prisilnim putem na način i u postupku uređenom propisima o prisilnoj naplati poreznog duga

Pravni učinak bezpravne gradnje:

- nezakonita zgrada i druga zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje te zemljište na kojemu je izgrađena takva zgrada ne može se otuđiti niti stjecati nasljeđivanjem dok se takva zgrada ne ukloni

- rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena

- zgrada, odnosno dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju može se rabiti u dijelu u kojemu je dovršena, priključiti na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu te se za obavljanje djelatnosti u istoj može izdati rješenje prema posebnom zakonu

- katastarski ured evidentira zgradu ili njezin rekonstruirani dio u katastarskom operatu ako je za tu zgradu doneseno rješenja o izvedenom stanju

- nadležni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta

Parametri za određivanje naknade:

- smještaj nezakonite građevine u odnosu na građevinsko područje

- odnos izgrađenosti građevne čestice prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom

- obilježje zaštite i vrijednosti prostora

- vrsta građenja

- namjena nezakonite građevine

- dovršenost nezakonite građevine

- odnos građevinske bruto površine nezakonite građevine prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom

- usklađenost nezakonite građevine prema prostornom planu, koji se primjenjuje

- vrijednosti bodova i koeficijenata za ocjenjivanje utjecaja nezakonite zgrade na prostor te jedinične iznose prema položajnim zonama za izračun naknade propisuje Vlada uredbom.Other Interesting Notes


Illegal Buildings Amnesty- Deadline Dec 2012
« Thread Started on Aug 26, 2011, 12:21pm »

Copied from VisitCroatia.proboards.com forum

**************************************************************************

Below is our understanding of the law regarding legalisation of illegally built properties; eg all of those with no building permit;

Effective from 15th July 2011
Klasa; 011-01/11-01/165
Urbroj; 71-05-03/1-11-2
(Also see narodne novine no 90/11)

The law states that all property sales, lease or transfer contracts (basically any property deal) must include copies of the building permit and habitation (usage) permits; any sales contracts without these included will be INVALID.

ANY AND ALL PROPERTY SALES CONTRACTS MUST HAVE ALL PAPERS (BUILDING PERMITS, STABILITY/STRUCTURAL APPROVAL AND USAGE PERMITS) ATTACHED IF BUILT AFTER 1992.

THOSE BUILT BEFORE 1992 MUST HAVE ALL PAPERS ATTACHED THAT WERE REQUIRED BY BUILDING LAWS AT THE TIME THEY WERE BUILT.

HOMES BUILT BEFORE 1968 DO NOT NEED BUILDING PERMITS BUT MUST HAVE PROOF THAT THEY WERE BUILT PRIOR TO 1968.

OTHERWISE THE SALES CONTRACT IS CONSIDERED INVALID AND CANNOT TRANSFER PROPERTY TITLE.

In the past many people have obtained these permits themselves after they have bought the property, but the govt is cracking down on illegally built properties, so buyers beware.

The new "amnesty" law gives people until the 31st December 2012 to request legalisation of their property, after that IT WILL NOT BE POSSIBLE-EVER! This applies to any property built before the 21st June 2011.

If you have a sale going through at the moment and don’t have these permits already in place, then be aware and check things out with your own agency and lawyers to make sure that an application has been made.

SELLERS SHOULD BE APPLYING FOR THE LEGALISATION OF THEIR PROPERTIES NOW AND UNTIL THEY HAVE DONE SO ANY SALE TRANSACTIONS WILL BE INVALID FOR THE PURPOSE OF TITLE TRANSFER.

This has huge implications for anyone who does not have a building permit for their property after 31st Dec 2012; in that they will not be able to legally sell their property.

As usual in Croatia, most people will probably leave it until the last minute and there will be a huge backlog, but we are told that it will be implemented; there is a huge windfall in this for the Government.


***************************************************************************

So you can effectively write off 95% of real estate sales for the foreseeable future. No more 5 % TAX for the Govt as of today!

Well theres a surprise! Yet another example of Croatian law makers writting a completely idiotic piece of legislation that effectively pulls the rug out from under the feet of an already struggling industry.  

Challenges are already being discussed to put before the constitutional courts, but how many months will that take?

I am sure they wrote this legislation with very good intentions in trying to legalise all real estate in Croatia, to which we are in full agreement. But to stop the real estate industry in its tracks overnight ........ makes me want to cry.  

Thankfully from our point of view, properties built before 1968 and clean land plots are exempt from the new law.

**************************************************************************

Armed with a katastar plan and Application for Legalization form you can check if your property has a building permit at your local space planning/gruntovnica office. Properties built before 1968 are exempt.

The new law does allow properties built on agricultural land to be legalised, so if you have a barn, wine house, outbuilding etc (but not a house for living in) you can still get a building permit.

It might not be essential now, but anyone thinking about converting buildings for tourism at some point in the future might want to do so.

It can get expensive though as building permits are only issued after payment of the building taxes; which are based on cubic metres and not square metres, so barns can be huge!


Google

Realitica.com - oglasi za nekretnine