Prima > Zara Immobiliare > Servizio i Costi Email AdriaMare Ricerca   HR  EN  DE  IT  FR  HU
Ricerca Avanzata | Info | Servizio i Costi | Immobiliari Croate | Processo dacquisto | Servizi Amministrativi | Sistemazione | Legalizzazione casa Servizi | Immobile Recuperato Bank | Agenti e agenzie illegali | Energy Certificate | Partneri
Zadar Poluotok | Zadar centro | Zadar ovest | Zadar est | Costa del nord | Costa del sud | Isole Zadar
Entroterra | Velebit costa | Lika | Zagreb | Dubrovnik | Dalmazia Centrale | Istria
Tempi e Diritto per servizi di agenzia

COMMISSIONI PER INTERMEDIAZIONE


La commissione è addebitata come percentuale del prezzo di acquisto totale
 
 
 

1. CONTRATTO DI VENDITA - basso commissione totale 4%

2.
VENDITORE - commissione di agenzia in caso di vendita immobiliare viene pagata dal venditore - 2-6%

3. BUYER - commissione di agenzia al momento dell'acquisto di proprietà è a carico dell'acquirente - 2-6%

4. COMPRADORE - Quando lo scambio di abitazioni la commissione immobiliare
viene pagata da ciascuna parte in cambio, una percentuale viene calcolata dal valore della proprietà coinvolta nello scambio - 3%                                                 
5. NOLEGGIO E LEASING - commissione è a carico del locatore e locatario

Percentuale del mensile 100%

Minimo 100%

Per canoni di locazione o leasing per un periodo superiore a 12 mesi 150%


Per gli acquirenti:


Tutti i dati relativi a qualsiasi settore immobiliare sul nostro sito si basa sulle informazioni fornite dal proprietario. Sulla conclusione del contratto una commissione del 3% più IVA del contratto di acquisto per noi è dovuto. Il costo minimo è di € 3.000 + IVA.
Per questo prezzo si può avere da noi un servizio completo:

* Sightseeing nella tua lingua da partner competenti
* Pianificazione del percorso e di aiuto con custodia
* Acquisto privo di rischio sostenuto da avvocati professionisti e notai
* Contratto di acquisto e testato nella tua lingua

Dopo l'acquisto siamo felici di prendersi cura della vostra proprietà per tutto l'anno con il nostro servizio di portineria e di fornire con inquilino per la vostra proprietà! Vi preghiamo di contattarci senza connessione.

 

 

Termini e Condizioni Generali

ADIO  DORA j.d.o.o.OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.            Stranice na adresi adriamare.hr u vlasništvu su društva Adio Dora j d.o.o.

2.           U svrhu oglašavanja nekretnine na stranicu adriamare.hr mogu angažirati Adio Dora da:

a.     Oglašava nekretninu na stranicu adriamare.hr.  Za sadržaj naručenih i objavljenih oglasa odgovoran je isključivo klijent.  Oglas se može otkazati pismenom ili telefonskom putom. 

b.     Posredreduje u prodaju ili najam vaše nekretnine.   Za posredovanje u promet nekretninama je potreban potpisan ugovor o posredovanje i prihvačanje Opći Uvjeti Poslovanje u Promet Nekretninama.

3.           Klijent u oba slučaja, za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću.

4.           Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje vodi Adio Dora.

5.           Sve objave, oglasi, fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Adio Dora ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet stranice adriamare.hr, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, klijent preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštiti Adio Doru od svih takvih zahtjeva. Klijent se obvezuje nadoknaditi Adio Doru za svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.

6.           Klijent se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

7.           Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa klijenta i Adio Dora (nastali zbog istinitosti podataka, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo sa klijentom. Adio Dora nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste zbog neodgovornost klijenta.

8.           Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava ime, telefon, adrese i sl.   U slučaju ako bi se treća osoba (potencijalni klijent) uputi upit u vezi oglasa Adio Dori, klijent će biti informiran putem telefonom.  Adio Dora. sadržava prava da ne daje informaciju o nekretnine ukoliko potencijalni klijent ne želi potpisati Ugovor o Posredovanje za Kupac. 

9.           Adio Dora zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.

10.       Objavom oglasa na adriamare.hr klijent se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite od Adio Dora (na telefon ili e-mail).

11.       Adio Dora ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.

12.       Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj:001-01/07, od 2. studenog 2007. godine i sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 011-01/12-01/191, Urbroj: 71-05-03/1-12-2, od 19. prosinca 2012. Adria Dora j. d.o.o. agencija za promet nekretnine donosi pod servis markom Adria Mare Nekretnine ℠:     

 
Termini e Condizioni Generali -1

OPĆI UVJETI POSLOVANJA U PROMET NEKRETNINA

I. UVODNE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti poslovanja sadrže odredbe osobito o sljedećem:

 1. obavljanje posredovanja Posrednika u prometu nekretnina,
 2. vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku
 3. pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca,
 4. posredničkoj naknadi.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:

 1. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 2. Adio Dora jdoo - Adria Mare Nekretnine je posrednik je u prometu nekretninama.
 3. Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
 4. Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
 5. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

II. PONUDA

Članak 3.

1.        Posrednik pismenim ili usmenim putem zaprima ili daje ponude za sklapanje Ugovora o posredovanju s Nalogodavcima.

2.        Posrednik zadržava mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine.

3.        Ponude i obavijesti primljene od Posrednika, Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

1.        Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

2.        Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.

3.        Ako Posrednik i Nalogodavac ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

4.        Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

Sadržaj Ugovora

Članak 5.

1.        U Ugovoru se navode podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi, rok i uvjete isplate posredničke naknade, te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

2.        Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.

Isključivo posredovanje

Članak 6.

1.             Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način.

2.             Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

3.             Na Ugovor o isključivom posredovanju primjenjuju se odredbe ovih općih uvjeta poslovanja iz Članka 4. i 5.

4.             Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti.

Prestanak ugovora o posredovanju

Članak 7.

1.        Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen Ugovorom, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

2.        Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

3.        Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivome posredovanju


Termini e Condizioni Generali -2

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 8.

1.        Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

2.        Posrednik će prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u svojim prostorijama ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

Članak 9.

Posrednik je obvezan obavljati osobito sljedeće:

 1. zaključiti s Nalogodavcem Ugovor ili Ugovor o isključivom posredovanju
 2. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu,
 3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 4. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način kako odredi Posrednik, te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove, omogućiti pregled nekretnina.
 6. ako se posebno obvezao: posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, prisustvovati kod zaključenja pravnoga posla, pri primopredaji nekretnine.
 7. čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje, ali se ne smatra da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke Posrednik otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, ako je to bilo potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora.
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište.
 9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 10.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 1. neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
 2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
 3. Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili adresu treće osobe ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

Obaveza Nalogodavac

Članak 11.

Nalogodavac je obvezan obaviti osobito sljedeće:

 1. zaključiti s Posrednikom Ugovor o posredovanju ili Ugovor o isključivom posredovanju
 2. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 3. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 4. osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
 5. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 6. ponude i obavijesti Posrednika Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi, a ako je primatelj ponude ili Nalogodavac upoznat sa nekretninama koju mu je Posrednik ponudio, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika
 7. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 8. ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 9. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
 10. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
 11. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

V. POSREDNIČKA NAKNADA ILI PROVIZIJA

Članak 12.

Visina posredničke naknade ili provizije (dalje: Naknada) određuje se Ugovorom o posredovanju, sukladno sa cjenikom Posrednika.

Pravo na posredničku naknadu

Članak 13.

1.        Posrednik stječe pravo na Naknadu u trenutku zaključenja pravnoga posla za koji je posredovao, odnosno pri sklapanju predugovora za pravni posao za koji je posredovao, osim ako nije drukčije ugovoreno.

2.        Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja predugovora, odnosno ugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.

3.        Nakon prestanka ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku do 12 mjeseci, ako ugovorom nije drugačije ugovoreno, i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, kao u slučajevima uređenima Člankom 10. ovih Općih uvjeta poslovanja.

4.        Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

5.        Posrednik ima pravo na Naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se u skladu sa cjenikom Posrednika.

Iznosi naknada

Članak 14.

Naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Iznosi naknada navedeni su u Cjeniku Posrednika.Termini e Condizioni Generali -2

VI. NADOPUNA VEZANA UZ USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Članak 15.

Adio Dora j.o.o. je tvrtka posvećena zaštiti Vaše privatnosti. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka i rado ćemo Vam pomoći.

Korištenjem ove Web stranice i/ili naših usluga dajete suglasnost da se vaši osobni podaci obrade na način koji je opisan u ovim Pravilima privatnosti.

Definicije

Članak 16.

1.        Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati.

2.        Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.

3.        Nositelj podataka – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.

4.        Dijete – fizička osoba mlađa od 16 godina.

5.        Mi/nas (s velikim slovom ili ne)

Principi zaštite podataka

Članak 17.  

Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim principima zaštite podataka:

          Obrada je zakonita, fer, transparentna. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu. Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtjevu.

          Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog koje su osobni podaci skupljeni.

          Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.

          Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže no što je potrebno.

          Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.

          Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.

Prava nositelja podataka

Članak 18.

Nositelj podataka ima sljedeća prava:

1.      Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni podaci; koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.

2.      Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih podataka.

3.      Pravo na ispravku – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.

4.      Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.

5.      Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.

6.      Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.

7.      Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiliranje; i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.

8.      Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer jednog obrađivača na drugi.

9.      Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.

10.  Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog tijela i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtjev za naknadu štete.

11.  Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu osobnih podataka.

Podaci koje skupljamo

Članak 19.

1.        Informacije koje ste nam dostavili – To može biti Vaša e-mail adresa, ime i prezime, OIB, adresa za naplatu, kućna adresa, kontakt broj i tako dalje – uglavnom informacije koje su neophodne kako bismo Vam dostavili proizvod/uslugu ili kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Čuvamo informacije s ciljem da biste mogli komentirati ili obavljati druge aktivnosti na stranici. Ove informacije podrazumijevaju, na primjer, Vaše ime i prezime, e-mail adresu i kontakt broj.

2.        Informacije automatski skupljene o Vama – To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za sesije. Na primjer, informacije o Vašoj kupovnoj košarici, Vašu IP adresu, povijest kupovine (ako postoji) i tako dalje. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Kada koristite ili gledate sadržaj naše stranice, Vaše aktivnosti moraju biti prijavljene.

3.        Javno dostupne informacije – Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.

Kako koristimo Vaše privatne podatke

Članak 20.

1.        Koristimo Vaše osobne podatke sa ciljem da:

           pružimo našu uslugu. Ovo uključuje primjere registracije Vašeg naloga; pružanje drugih proizvoda i usluga koje zatražite; pružanje promotivnih artikala na Vaš zahtjev i komuniciranje s Vama oko tih proizvoda i usluga; komunikacija i interakcija s Vama; obavještavanje o promjenama bilo kojih servisa.

           poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;

           ispunimo obaveze po zakonu ili ugovoru.

2.        Koristimo Vaše osobne podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost. Na osnovu sklapanja ugovora ili ispunjavanja ugovornih obaveza, obrađujemo Vaše podatke u sljedeće svrhe:

           da Vas identificiramo;

           da Vam pružimo uslugu ili da vam pošaljemo/ponudimo proizvod;

           da komuniciramo s Vama zbog prodaje ili fakturiranja.

3.        Na osnovu legitimnog interesa, obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

           da vam pošaljemo personalizirane ponude* (naše i/ili od naših pažljivo odabranih partnera);

           da administriramo i analiziramo bazu naših klijenata (kupovno ponašanje i navike) s ciljem da poboljšamo kvalitetu, raznolikost i dostupnost proizvoda/usluga koji se nude/pružaju.;

           da vodimo upitnike koje se tiču zadovoljstva klijenta.

4.        Sve dok nas ne informirate o suprotnom, nastojimo Vam nuditi proizvode/usluge koje su slične ili iste kao one iz kupovne povijesti/pretraživanja u skladu s našim legitimnim interesom.Uz Vaš pristanak obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

           da šaljemo biltene i kampanjske ponude (naše i/ili od naših pažljivo odabranih partnera);

           u druge svrhe za koje smo zatražili Vašu suglasnost.

5.        Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili koristimo Vaše osobne podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni. Čuvamo Vaše platne informacije i druge informacije skupljene o Vama koliko god je potrebno za računovodstvene potrebe ili druge obaveze koje dolaze iz zakona, ali ne i duže.

6.        Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom namjenom za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo:

           veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu;

           daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i

           uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.

Obavijestit ćemo Vas o daljoj obradi i svrsi.

Tko još može pristupiti Vašim osobnim podacima

Članak 21.

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s nepoznatima. Vaše osobne podatke objavljujemo trećim stranama ili javnim službenicima kada smo legalno obavezni to napraviti. Vaše osobne podatke bismo mogli otkriti trećim stranama, ako ste dali suglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

Kako štitimo Vaše podatke

Članak 22.

Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.

Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka. Također, obavijestit ćemo Vas i ako postoji prijetnja za Vaša prava ili interese. Učinit ćemo sve razumno, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima, ako do kršenja dođe.

Ako imate korisnički račun kod nas, zapamtite da morate imati tajno korisničko ime i šifru.

Djeca: Ne namjeravamo sakupljati ili saznavati informacije o djeci. Ne ciljamo djecu našim uslugama.

Kolačići i druge tehnologije koje koristimo

Članak 23.

1.        Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bismo analizirali ponašanje korisnika, administrirali stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o drugim korisnicima. Ovo se radi u cilju personalizacije i poboljšanja korisničkog iskustva.

2.        Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računalu. Kolačići skladište informacije koji pomažu da stranice rade. Samo mi imamo pristup kolačićima s naše stranice. Možete kontrolirati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu ometati upotrebu određenih funkcija.

3.        Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:

           Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako biste koristili važne funkcije na našoj stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve osobne informacije.

           Funkcionalni kolačići – ovi kolačići pružaju funkcionalnost da koristite usluge ugodnije i omogućava personalizaciju funkcija. Na primjer, mogu zapamtiti Vaš e-mail u formularima tako da ne morate ponovo unositi ove informacije sljedeći put.

           Analitički kolačići – ove kolačiće koristimo kako bismo pratili upotrebu i performanse naše stranice i usluga.

           Reklamni kolačići – ovi kolačići se koriste za isporuku reklama koje su Vam relevantne i u skladu s Vašim interesima. Dodatno, koriste se kako bi ograničili broj koliko ste puta vidjeli reklamu. Najčešće su smješteni na stranici od strane reklamne mreže uz dozvolu operatora stranice. Ovi kolačići pamte da ste posjetili stranicu i ta informacija se dijeli s drugim tijelima, kao što su oglašivači. Često su ciljanje i reklamni kolačići u vezi sa funkcionalnošću stranice, koje pružaju druga tijela.

4.        Možete ukloniti kolačiće sačuvane u svom računalu putem podešavanja unutar pretraživača. Kao alternative, možete kontrolirati kolačiće treće strane koristeći platforme za poboljšanje privatnosti, kao što su optout.aboutads.info ili youronlinechoices.com. Za više informacija o kolačićima, pogledajte allaboutcookies.org.

5.        Koristimo Google Analitiku kako bismo mjerili promet na našoj stranici. Google ima svoja pravila o privatnosti koja možete pročitati ovdje. Ako želite odustati od praćenja od strane Google Analitike, posjetite Google Analytics opt-out stranicu.

Osoba zadužena za zaštitu podataka: realestate@adriamare.hr

Promjene Pravila o privatnosti

Članak 24.  

Zadržavamo pravo da napravimo promjene pravila o privatnosti. Posljednja izmjena je unijeta: 01.20.2018. godine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

1.        Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom ili Ugovorom o isključivom posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ako ni tako ne bi bili uređeni tada se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.

2.        Moguće sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Zadru.

Podaci o društvu:
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru, MBS: 4255976, OIB: 72180769608
Temeljni kapital 2.000,00 kn uplaćen u cjelosti