Home > Zadar Real Estate > Services & Costs Email AdriaMare Search   HR  EN  DE  IT  FR  HU
Advanced Search | Info | Services & Costs | Croatian property | Buying process | Land and Registry Services | Accommodation | Home Legalization Services | Bank Foreclosures/Repossession | Illegal Agents and Agencies | Energy Certificate | Partners
Zadar Poluotok | Zadar center | Zadar west | Zadar east | Northern coastline | Southern coastline | Zadar islands
Hinterland | Velebit coastline | Lika | Zagreb | Dubrovnik | Central Dalmatia
Rates & Fee for Agency Services

COMMISSION FEES FOR BROKERING

The commission is charged as a percentage of the total purchase price

 

 

 


1. SALES CONTRACT - Lowest total commission - 4%
 
2. SELLER - agency commission paid by the seller - 2 – 6%

3. BUYER - agency commission paid by the buyer -   2 – 6%

4. EXCHANGE - When exchanging homes the real estate commission is paid by each party in the exchange

5. RENTING AND LEASING - commission is paid by the lessor and lessee


Percentage of monthly - 100%

Minimum - 100%

For rentals or leases for a period of longer than 12 months  - 50%


For Buyers:


All data regarding any real estate on our site is based on the information provided by the owner. On contract conclusion a commission of 1-3% plus VAT of the purchase contract to us is due.

The minimum commission on any sales contract is €3,000 plus VAT.

The commission is set depending on what we do for you -  Full service is for 3%+VAT and includes all of the following, we can negotiate the services and buyer's commission, if you do all yourself or hire a lawyer/architect for these services we do not charge the buyer a commission:

* Sightseeing properties in English
* Risk-free purchase supported by professional lawyers that protect you from a buyer perspective and use of conscientious notaries
* Purchase Contract translated to English by a court appointed translator or our English speaking translator (owner of company whose mother tongue is English)  * Obtaining tax ID and purchase tax reporting
* Transfer of title in court and cadaster
* Ensuring geographical survey documentation exactly matches cadaster survey record
* Transfer of title in court and cadaster
* Architecture Inspection - ensuring real estate has no issues, not just title checking but ensuring all required legal documentation for the house exactly matches building ... examples: no additional structures, extensions, proof that building permit will be possible at the time of purchase (laws change in Croatia and you could get stuck with a building plot and not able to build on it) - basically full disclosure service. Agency contracts with sellers often include clauses that the owner is responsible for full disclosure so the agency protects itself.  By paying us a fee we do a full inspection of all documentation with an architect to ensure all is as stated by the seller.
* Transfer of all utilities (water, electricity, rubbish, community infrastructure
* Transfer of title in court and cadaster

For Buyers


After your purchase we are happy to look after your property all year round with our concierge service and provide you with tenants for your property! Please contact us without connection.
General Terms and Conditions

ADIO  DORA j.d.o.o.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

  1. Stranice na adresi adriamare.hr u vlasništvu su društva Adio Dora j d.o.o.
  2. U svrhu oglašavanja nekretnine na stranicu adriamare.hr,  klienti mogu  angažirati Adio Dora da:

a)      Oglašava nekretninu na stranicu adriamare.hr.  Za sadržaj naručenih i objavljenih oglasa odgovoran je isključivo klijent.  Oglas se može otkazati pismenom ili telefonskom putom. 

b)      Posredreduje u prodaju ili najam vaše nekretnine.   Za posredovanje u promet nekretninama je potreban potpisan ugovor o posredovanje i prihvačanje Opći Uvjeti Poslovanje u Promet Nekretninama.

  1. Klijent u oba slučaja, za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću.
  2. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje vodi Adio Dora.
  3. Sve objave, oglasi,  fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Adio Dora ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet stranice adriamare.hr, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, klijent preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštiti Adio Doru od svih takvih zahtjeva. Klijent se obvezuje nadoknaditi Adio Doru za svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.
  4. Klijent se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.
  5. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa klijenta i Adio Dora (nastali zbog istinitosti podataka, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo sa klijentom. Adio Dora nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste zbog neodgovornost klijenta.
  6. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava ime, telefon, adrese i sl.   U slučaju ako bi se treća osoba (potencijalni klijent) uputi upit u vezi oglasa Adio Dori, klijent će biti informiran putem telefonom.  Adio Dora. sadržava prava da ne daje informaciju o nekretnine ukoliko potencijalni klijent ne želi potpisati Ugovor o Posredovanje za Kupac. 
  7. Adio Dora zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.
  8. Objavom oglasa na adriamare.hr klijent se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite od Adio Dora (na telefon ili e-mail).
  9. Adio Dora ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.
  10. Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj:001-01/07, od 2. studenog 2007. godine i sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 011-01/12-01/191, Urbroj: 71-05-03/1-12-2, od 19. prosinca 2012. Adria Dora j. d.o.o. agencija za promet nekretnine donosi pod servis markom Adria Mare Nekretnine ℠:     

OPĆI UVJETI POSLOVANJA U PROMET NEKRETNINA

I. UVODNE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti poslovanja sadrže odredbe osobito o sljedećem:

  1. obavljanje posredovanja Posrednika u prometu nekretnina,
  2. vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku
  3. pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca,
  4. posredničkoj naknadi.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:

  1. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
  2. Adio Dora jdoo - Adria Mare Nekretnine je posrednik je u prometu nekretninama.
  3. Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
  4. Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
  5. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

II. PONUDA

Članak 3.

  1. Posrednik pismenim ili usmenim putem zaprima ili daje ponude za sklapanje Ugovora o posredovanju s Nalogodavcima.
  2. Posrednik zadržava mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine.
  3. Ponude i obavijesti primljene od Posrednika, Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

  1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
  2. Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.
  3. Ako Posrednik i Nalogodavac ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
  4. Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

Sadržaj Ugovora

Članak 5.

  1. U Ugovoru se navode podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi, rok i uvjete isplate posredničke naknade, te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
  2. Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.

Isključivo posredovanje

Članak 6.

  1. Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
  2. Na Ugovor o isključivom posredovanju primjenjuju se odredbe ovih općih uvjeta poslovanja iz Članka 4. i 5.
  3. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti.

Prestanak ugovora o posredovanju

Članak 7.

  1. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen Ugovorom, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.
  2. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
  3. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.
  4. Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivome posredovanju.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

IV. I. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 8.

  1. Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
  2. Posrednik će prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u svojim prostorijama ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

Članak 9.

Posrednik je obvezan obavljati osobito sljedeće:

  1. zaključiti s Nalogodavcem Ugovor ili Ugovor o isključivom posredovanju
  2. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu,
  3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
  4. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
  5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način kako odredi Posrednik, te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove, omogućiti pregled nekretnina.
  6. ako se posebno obvezao: posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, prisustvovati kod zaključenja pravnoga posla, pri primopredaji nekretnine.
  7. čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje, ali se ne smatra da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke Posrednik otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, ako je to bilo potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora.
  8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište.
  9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 10.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

  1. neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
  2. organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
  3. Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili adresu treće osobe ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

IV.II. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 11.

Nalogodavac je obvezan obaviti osobito sljedeće:

  1. zaključiti s Posrednikom Ugovor o posredovanju ili Ugovor o isključivom posredovanju
  2. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
  3. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
  4. osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
  5. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
  6. ponude i obavijesti Posrednika Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi, a ako je primatelj ponude ili Nalogodavac upoznat sa nekretninama koju mu je Posrednik ponudio, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika
  7. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
  8. ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
  9. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
  10. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
  11. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

V. POSREDNIČKA NAKNADA ILI PROVIZIJA

Članak 12.

Visina posredničke naknade ili provizije (dalje: Naknada) određuje se Ugovorom o posredovanju, sukladno sa cjenikom Posrednika.

Pravo na posredničku naknadu

Članak 13.

  1. Posrednik stječe pravo na Naknadu u trenutku zaključenja pravnoga posla za koji je posredovao, odnosno pri sklapanju predugovora za pravni posao za koji je posredovao, osim ako nije drukčije ugovoreno.
  2. Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja predugovora, odnosno ugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.
  3. Nakon prestanka ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku do 12 mjeseci, ako ugovorom nije drugačije ugovoreno, i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, kao u slučajevima uređenima Člankom 10. ovih Općih uvjeta poslovanja.
  4. Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
  5. Posrednik ima pravo na Naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se u skladu sa cjenikom Posrednika.

Iznosi naknada

Članak 14.

Naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Iznosi naknada navedeni su u Cjeniku Posrednika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

  1. Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom ili Ugovorom o isključivom posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ako ni tako ne bi bili uređeni tada se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
  2. Moguće sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Zadru.

Podaci o društvu:
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru, MBS: 4255976, OIB: 72180769608
Temeljni kapital 2.000,00 kn uplaćen u cjelosti

 

Title Guarantee

CPIN: Za 1200 kuna do 'čistih papira' za nekretninu

Autor/izvor: Marina Šunjerga - marina.sunjerga@seebiz.eu

ZAGREB - "Razvoj certifikata koji će jamčiti ispravnost nekretnine dobro je došao na tržište jer će koristiti svim akterima u procesu kupnje nekretnine", rekao je Đuro Njavro, na predstavljanju Certifikata pravne ispravnosti nekretnine, CPIN-a.

'Razvoj certifikata koji će jamčiti ispravnost nekretnine dobro je došao na tržište jer će koristiti svim akterima u procesu kupnje nekretnine',  rekao je Đuro Njavro, na predstavljanju Certifikata pravne ispravnosti nekretnine, CPIN-a.

CPIN je standardizirani certifikat renomiranih hrvatskih odvjetnika kojim se potvrđuje da je pravno stanje nekretnine odgovarajuće i da su svi papiri usklađeni i upisani u zemljišne knjige. Postupak kupoprodaje nekretnina uključuje brojne troškove, a jedan od njih je svakako, kažu u Crozilli, trošak provjere pravne dokumentacije, kojeg kupci nevoljko plaćaju, ali su na to prisiljeni zbog brojnih nekretnina s neriješenim imovinsko- pravnim odnosima, koje se nalaze na tržištu.

Odvjetnik Silvije Cipčić- Bragadin, koji je i idejni začetnik projekta, upozorio je da na tržištu postoji mnogo nekretnina na kojima postoje plombe ili su opterećene hipotekama, a nalaze se u prodajnoj ponudi.

'Zbog izbjegavanja tih situacija Hrvatskoj je potreban jedan takav certifikat, koji kupcu daje sigurnost, ali i pravne informacije koje bi dosada morao platiti', naglasio je Cipčić- Bragadin.

Osim kupac, kojem pojednostavljuje proces kupnje, postojanjem CPIN-a profitirat će cijelo tržište jer će prisiliti prodavatelje da prije oglašavanja i prodaje nekretnine 'srede svoje knjige', naglasio je Ante Tabak, direktor Razine 3, kompanije u čijem portfelju nalazi portal Crozilla.com. Naime, Crozilla.com, portal za oglašavanje nekretnina, prvi će uvesti na tržište mogućnost pretrage oglašenih nekretnina temeljem posjedovanja CPIN-a.

'To je još jedna od novosti na tržištu, a nama je vrlo drago da je možemo implementirati i ponuditi veću sigurnost i veći broj informacija svojim klijentima', naglasio je Tabak.

CPIN će izdavati ovlašteni odvjetnici, a prodavatelji će ga po nekretnini plaćati po cijeni od 1200 kuna, bez obzira o kojoj je nekretnini riječ.
Google

Realitica.com - oglasi za nekretnine